CICPA: Common Initiatives in Conserved and Protected Areas

„Common Initiatives in Conserved and Protected Areas (CICPA)”, czyli “Wspólne inicjatywy na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo”

Od 2015 roku, wspólnie z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża procowało nad nowym projektem, którego głównym celem miało być wzmocnienie współdziałania lokalnych społeczności żyjących na cennych przyrodniczo obszarach Południowego Bałtyku z lokalnymi i regionalnymi samorządami, placówkami naukowymi i kulturowymi oraz organizacjami pozarządowymi, które na co dzień zajmują się ochroną wybrzeży i zarządzaniem obszarami o wysokich walorach przyrodniczych.

Projekt był realizowany przez cztery organizacje partnerskie, w tym dwie z Polski: Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz dwie z Litwy: Administrację Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle i Europejską Unię Ochrony Wybrzeża Biuro Bałtyckie w Kłajpedzie.

Do udziału w projekcie zaproszono przedstawicieli Wolińskiego Parku Narodowego, Urzędu Miasta i Gminy Stepnica oraz Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Wśród litewskich organizacji, które dołączyły do projektu jako partnerzy stowarzyszeni, znalazły się Stowarzyszenie Społeczności Karkle, Ekologiczny Klub Zvejone i Starostwo Kretynga.

Projekt połączył regiony na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Zachodniej Litwie z wybrzeżami Zalewu Szczecińskiego wraz z Zatoką Pomorską na Pomorzu Zachodnim w Polsce. Większość działań społeczności litewskich i polskich w projekcie „CICPA” przeprowadziliśmy w otoczeniu trzech parków: Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karklė oraz jego najbliższych okolicach w Starostwie Kretingalė w Rejonie Kłajpedzkim na Litwie, w Gminie Stepnica w Województwie Zachodniopomorskim, w której leży Park Natury Zalewu Szczecińskiego w Czarnocinie oraz w stowarzyszonym w projekcie i niemal sąsiadującym Wolińskim Parku Narodowym, który sięga brzegów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego.

Ogólnym celem projektu było budowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo w rejonie Południowego Bałtyku, poprzez zwiększenie udziału lokalnych społeczności zamieszkujących i podejmujących działania na obszarach Natura 2000 (ze szczególnym uwzględnieniem działań w dziedzinach ważnych dla regionów i związanych z wykorzystywaniem zasobów naturalnych, takich jak rybołówstwo, rolnictwo, turystyka, edukacja, kultura i sztuka) oraz poprzez stworzenie międzynarodowych grup roboczych skupiających się na potencjale terenów cennych przyrodniczo i chronionych.

Chcieliśmy zachęcić społeczności żyjące na terenach objętych Naturą 2000 do wymiany pozytywnych doświadczeń i do wspólnego czerpania korzyści z bliskości przyrody. Projekt został stworzony po to, aby mieszkańcy, samorządy, organizacje, instytucje i przedsiębiorcy wspólnie odkrywali potencjał oraz korzyści płynące ze zrównoważonego wykorzystania niezwykle cennych obszarów w swoim otoczeniu i połączyli swoje siły w budowaniu międzynarodowej współpracy na rzecz wspólnej przyszłości w rejonach wybrzeży Południowego Bałtyku.

fot. Piotr Krywan

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i jednocześnie realizując swoje statutowe cele, Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża osiągnęło założenia projektu poprzez:
– inicjowanie działań angażujących lokalne społeczności, organizacje i instytucje w sieci międzynarodowej współpracy, podnoszących świadomość w zakresie walorów i potencjału otaczających obszarów, jak również w zakresie problemów związanych z ich ochroną i zarządzaniem;
– stymulowanie aktywnych i kreatywnych działań społecznych mających na celu promowanie wartości przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem wartości wybrzeży Zalewu Szczecińskiego;
– doradztwo i konsultacje w zakresie aktywnej ochrony przyrody i zaangażowania lokalnych społeczności w jej zadania;
– wymianę informacji i wyników dotychczasowych projektów z polskimi i litewskimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi;
– inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych;
– wsparcie międzypokoleniowych działań integrujących środowiska.

fot. Mirosław Smugała

Zadaniem Stowarzyszenia, jako partnera doświadczonego w dziedzinie współpracy międzynarodowej, było również zarządzanie komunikacją oraz wsparcie procesów promocji i rozpowszechniania rezultatów projektu, które są nierozłącznym i obowiązkowym elementem realizacji każdego projektu korzystającego ze środków unijnych.

Środki podjęte przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża w celu realizacji projektu:
– organizacja lokalnych spotkań informacyjnych w Stepnicy marcu 2018 roku;
– organizacja polsko-litewskich warsztatów w Stepnicy i Międzyzdrojach w maju 2018 roku;
– wsparcie w realizacji plenerowego wydarzenia promocyjno-informacyjnego CICPA EVENT 2018 i spotkania nadmorskich społeczności w Karkle na Litwie we wrześniu 2018 roku;
– organizacja wyjazdu studialnego i warsztatów transgranicznych dla lokalnych społeczności polskich, litewskich i niemieckich w Cedyńskim Parku Krajobrazowym we wrześniu 2018 roku;
– organizacja konferencji w Międzyzdrojach w lutym 2019 roku;
– inauguracja inicjatywy Forum Zalewu Szczecińskiego w lutym 2019 roku;
– organizacja lokalnych warsztatów edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców regionu w Parku Natury Zalewu Szczecińskiego i Wolińskim Parku Narodowym w marcu 2019 roku;
– współorganizacja polsko-litewskich warsztatów w Nadmorskim Parku Regionalnym w Karkle w maju 2019 roku;
– współorganizacja plenerowego wydarzenia promocyjno-informacyjnego CICPA EVENT 2019 w Stepnicy w lipcu 2019 roku;
– organizacja wycieczek i warsztatów edukacyjnych w Parku Natury Zalewu Szczecińskiego w lipcu 2019 roku;
– organizacja wyjazdu studialnego w Parku Natury Zalewu Szczecińskiego dla instytucji i organizacji litewskich w lipcu 2019 roku;
– organizacja regionalnych spotkań Forum Zalewu Szczecińskiego w marcu 2019, maju 2019, czerwcu 2019, październiku 2019, grudniu 2019, w lutym 2020 i marcu 2020 we wszystkich gminach położonych nad wybrzeżami Zalewu Szczecińskiego;
– organizacja regionalnego programu edukacyjno-krajoznawczego wokół wybrzeży Zalewu Szczecińskiego „Zimowe spotkania z przyrodą” dla gmin Nowe Warpno, Police, Stepnica, Kamień Pomorski i Wolin w lutym 2020 roku;
– zapewnienie odpowiedniej promocji i oznakowania zgodnych z wymogami komunikacji programu Interreg South Baltic 2014-2020 dla wszystkich powyższych działań projektowych;
– publikacja nowego folderu o działaniach Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża;
– publikacja filmów i albumu o projekcie;
– zapewnienie wyposażenia potrzebnego do realizacji zadań projektowych (sprzęt elektroniczny i audiowizualny, oprogramowanie i materiały biurowe);
– dobór specjalistów i ekspertów do realizacji zadań powierzonych w projekcie.

fot. Mirosław Smugała

Projekt CICPA został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg South Baltic 2014-2020.

Realizację projektu zaplanowaliśmy na 24 miesiące, od 1 stycznia 2018 roku do 30 grudnia 2019 roku. W związku z osiąganiem bardzo dobrych rezultatów, przy jednoczesnym zachowaniu oszczędności w budżetach wszystkich czterech Partnerów projektu, Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 udzielił nam zgody na przedłużenie czasu realizacji projektu.

Łączna suma wydatków poniesionych w Stowarzyszeniu Na Rzecz Wybrzeża przez 29 miesięcy (od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2020 r.) wyniosła 545.946,87 zł. Suma dotacji pozyskanych z Programu Interreg Południowy Bałtyk wyniosła łącznie 470.639,64 zł. 

Zatem całkowity wkład własny Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża wyniósł 75.307,23 zł (w okresie 29 miesięcy, czyli średnio 2596,80 zł miesięcznie).

Rezultaty projektu CICPA

„Wspólne inicjatywy na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo” to w rzeczywistości realizacja statutowych celów i zadań Stowarzyszenia, dla których zostało ono powołane.

 1. Stworzyliśmy płaszczyznę dialogu i współdziałania południowo bałtyckich samorządów, stowarzyszeń, zrzeszeń placówek naukowych i edukacyjnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
 2. Stymulowaliśmy działania mające na celu popularyzację ochrony i zachowania przyrody wybrzeża Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów działania Partnerów projektu CICPA.
 3. Podnosiliśmy świadomość znaczenia wybrzeży oraz możliwości związanych z jego racjonalnym zagospodarowaniem i ochroną.
 4. Uczestniczyliśmy w międzynarodowym ruchu ochrony wybrzeży, będąc zapraszanymi do udziału w działaniach innych europejskich projektów.
 5. Prowadziliśmy wymianę informacji oraz wyników prac i dotychczasowych projektów Stowarzyszenia, stanowiąc organ doradczy i oferując wsparcie dla innych organizacji i instytucji w zakresie aktywnej ochrony przyrody.
 6. Prowadziliśmy działalność edukacyjną w sposób kreatywny i przyjazny użytkownikom.
 7. Zaktywizowaliśmy różne grupy społeczne i wiekowe, oferując możliwości zaangażowania w problemy własnego otoczenia przede wszystkim dla młodzieży oraz osób starszych zamieszkujących obszary działania Stowarzyszenia oraz Partnerów projektu. Działania te stanowiły jednocześnie bogatą i różnorodną promocję działań Stowarzyszenia oraz samego Parku Natury Zalewu Szczecińskiego.
 8. Staliśmy się ważnym partnerem w dialogu i planowaniu działań na obszarach najbardziej istotnych dla Stowarzyszenia, przede wszystkim dla:
  – lokalnych władz samorządowych w gminach otaczających Zalew Szczeciński i Zalew Kamieński,
  – Wydziału Współpracy terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego,
  – instytucji i organizacji, których podstawą działania jest zarządzanie i wykorzystywanie obszarów przyrodniczych oraz edukacja przyrodnicza (w tym Woliński Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, regionalne ośrodki edukacji przyrodniczej),
  – jednostek samorządowych, które dzięki działaniom projektu CICPA zauważyły ogromny potencjał w zaangażowaniu lokalnych społeczności w działania na rzecz swojego otoczenia i wprowadzają współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wybrzeża w postaci mikroprojektów i wspólnych aktywności do swojej codziennej pracy, w tym w szczególności: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Kamieński Dom Kultury oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie.

 

 

Projekt CICPA nie był projektem inwestycyjnym, w ramach którego można zbudować obiekty małej lub dużej infrastruktury. Jednakże oprócz powyższych rezultatów projektu, wspomnieć należy o wartościach dodanych. Pozytywne relacje i dobrze zrealizowane wspólne działania lokalne i regionalne, zewnętrzna komunikacja pełna wzajemnego szacunku, otwartość w stosunku do działań innych organizacji, instytucji i osób – są to w dzisiejszych czasach bezcenne wartości – i są to właśnie wartości projektu CICPA, które spozycjonowały Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża jako rzetelnego i godnego zaufania partnera.

 

Koordynator projektu:
Martyna Rabska-Osipowicz
Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża
tel: +48 506 045 571
email: martyna@southbaltic-cicpa.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020